OUR 2018 ‘REFRACTED LIVES’ CATALOGUE
FIRST PLACE 2018

1.Geeta Sharma.jpg

SECOND PLACE 2018

2.Suvajit Mandal.jpg

THIRD PLACE (TIE) 2018

3.Adil Kalim.jpg
4.Ashish verma.jpg

PEOPLES CHOICE AWARD 2018

5.Aditya Raj.jpg

THE REMAINING FINALISTS 2018

Aamir Rabbani.jpg
Anon Mumbai.jpg
Anwesh Sahoo.jpg
Apurv Yadav.jpg
Arjun Singh.jpg
Avneesh Kumar.jpg
Baishali Chetia.jpg
Eeshaan Kashyap.jpg
Hiyaichenba Pangambam.jpg
Khup S Hangsing.jpg
Nishant Khoiya.jpg
Nishant Mishra.jpg
Prateek Draik.jpg
Priya Dali.jpg
Pulkit Mogha.jpg
Raj Veer.jpg
Renu Dhiman.jpg
Saanjh.jpg
Saba Tarannum.jpg
Sahil Singh.jpg
Satadru Sovan Banduri.jpg
Sawan Kumar.jpg
Sumit Mehndiratta.jpg
Tarun Soni.jpg
Valay Gada.jpg
Vrinda Singh.jpg